Arbetsmiljöpolicy

Rikstvätt är verksamt inom tvätt- och uthyrningsservice av textilier såsom linne, yrkeskläder, handdukar, mattor o.dyl. till hotell, företag och institutioner. Försäljning av textilier samt hygienprodukter förekommer också.

 

I vårt Verksamhetsledningssystem definieras arbetsmiljö som summan av de fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållandena inom företaget.

Vår verksamhet ska bedrivas så att hänsyn tas till den anställdes hälsa och att risker för ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Som övergripande riktlinjer för verksamheten finns en arbetsmiljöpolicy. Denna är utgångspunkt vid fastställandet av arbetsmiljömål i företaget och innefattar följande punkter:

 

  • Arbetsmiljön ska vara säker ur ett hälsoperspektiv och åtminstone uppfylla kraven i arbetsmiljölagen, men skall även ta hänsyn till andra krav som organisationen berörs av, exempelvis krav från branschorganisation, kunder, mm.

 

  • Arbetsmiljöarbetet ska tillhandahållas resurser och kunskap så att vi kontinuerligt kan driva ett effektivt och utvecklande förbättringsarbete gällande arbetsmiljöfrågor samt vår arbetsmiljöprestanda.

 

  • Arbetsmiljöarbetet ska ha som mål att förebygga skada och ohälsa, och vi skall ständigt arbeta med att identifiera tidiga signaler på ohälsa.

 

  • Arbetsmiljön ska vara trivsam ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv och präglas av respekt och tillit.

 

 

  • Arbetsmiljön ska bidra till att motivera och stimulera den anställde i sitt arbete så att det finns lust och motivation att prestera utifrån ställda verksamhetsmål.

 

  • Vi skall skapa engagemang och kunskap hos de anställda i arbetsmiljöfrågor genom utbildning, delaktighet och ansvar så att upptäckta brister snabbt identifieras och åtgärdas. Alla i företaget ska ha kännedom om policyn och dess innebörd.

 

 

  • Vi skall vara uppmärksamma vid förändringar i verksamheten och dess påverkan på arbetsmiljön.

 

  • Arbetsmiljöarbetet omfattar även externa intressenter, kunder, leverantörer och besökare vid våra verksamheter och ska vara tillgängligt för dessa.